Disclaimer

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kan Macero niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Macero geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de webpagina’s van Macero en op het Macero-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Macero.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Macero-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Macero niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Macero toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@macero.nl.