Gemeente Zoetermeer pakt vetproblemen in riool biologisch aan

Sinds 2012 hanteert de gemeente Zoetermeer een nieuwe manier van rioolreiniging binnen haar gemeentegrenzen. Aanleiding is de constatering door de rioolbeheerders, dat bepaalde segmenten van het rioolnetwerk van Zoetermeer zeer regelmatig te kampen hadden met vervuiling als gevolg van vetten. Deze vetten waren zowel afkomstig van huishoudelijke lozingen als van horeca en industrie.

Ondanks het handhavingsbeleid van de gemeente met betrekking tot vetafscheiders was niet te voorkomen dat bepaalde delen van het rioolnetwerk werden blootgesteld aan overmatige vetvervuiling. Voor 2012 werden deze segmenten met behulp van traditionele manieren van rioolreiniging regelmatig gereinigd. Sommige delen moesten ieder kwartaal gereinigd worden, dit mede door de kleine diameter van het vuilwaterriool. Deze hoge mate van reiniging drukte hevig op het budget dat de gemeente beschikbaar had voor rioolreiniging, maar had ook nadelige invloeden op de levensduur van het asbest-cement riool en van fiets- en voetpaden en plantsoenen, waar de rioolreinigingswagens overheen rijden om bij de mangaten en gemalen te komen die onderhoud vereisten. Dit traditionele onderhoud veroorzaakte tevens een hoop overlast voor de inwoners van Zoetermeer.

Op basis van positieve ervaringen van de gemeente Den Haag met biologische preventieve reiniging van een aantal riool-gemalen, heeft gemeente Zoetermeer een kleinschalige proef uitgevoerd in 2011 met het product MicroCat-BioPOP van Macero in een klein rioolgemaal dat regelmatig vervuilde. In Den Haag werd de werking van een aantal gemalen gehinderd door vetophoping en aantasting van de niveau­ regeling. Hierdoor waren regelmatige interventies nodig om de gemalen operationeel te houden. Sinds de toepassing van de MicroCat-BioPOP’s waren deze interventies aanzienlijk in aantal gereduceerd.

De test in Zoetermeer startte in het na­ jaar van 2011 en liep door tot begin 2012. Het gemaal werd voorafgaand aan de proef gereinigd en ondanks dat rond de kerst van 2011 het gemaal vervuild raakte met vetten, was eind januari 2012 het gemaal weer schoon en was traditionele reiniging niet nodig, hetgeen normaal gesproken wel het geval was ge­weest. Het is bekend dat rond de kerstdagen mensen hun frituurpan schoonmaken en veel frituurvet in het riool verdwijnt. Het rendement werd aan de hand van een fotorapportage gevolgd.

Op basis van deze positieve ervaring heeft gemeente Zoetermeer toen besloten een grootschaliger proef op te zetten in delen van haar rioolnetwerk die regelmatig gereinigd moesten worden. Bij deze 1 jaar durende proef werden in totaal 22 inspectieputten en 2 rioolgemalen MicroCat-BioPOP’s geplaatst. Het rioolnetwerk werd voorafgaand aan de MicroCat-BioPOP proef gereinigd en aan de hand van een maandelijkse inspectie en fotorapportage, uitgevoerd door Macero, werd het resultaat gemeten. De MicroCat-BioPOP’s werden wanneer nodig vervangen tijdens deze inspecties. Aan de hand van een kwartaalrapportage werden de bevindingen met de gemeen­ te geëvalueerd.

Reeds halverwege de proefperiode waren de resultaten zeer positief. Waar bepaalde delen van het in behandeling zijnde rioolnetwerk al binnen 6 maanden aanzienlijke vetaantasting vertoonden en reiniging behoefden, bleven deze delen grotendeels verschoond van vetaantasting en werd er reeds bespaard op het gebied van traditionele rioolreiniging.

Op basis hiervan heeft gemeente Zoetermeer toen besloten het proefgebied uit te breiden. Na 1 jaar werd de proef samen met Macero door gemeente Zoetermeer geëvalueerd. De resultaten waren bijzonder positief. Tijdens de proef werden, indien nodig, door Macero aanpassingen gedaan met betrekking tot de plaatsing van de MicroCat-BioPOP’s.

Hierdoor werd tijdens die proef de behandeling geoptimaliseerd met als uiteindelijk resultaat dat traditionele reiniging met rioolreinigingswagens in het behandelde proefgebied niet langer nodig was en teruggebracht kan worden naar de normale frequentie van reiniging. De proef wordt in de gemeente Zoetermeer als zeer succesvol beschouwd. Deze methode van rioolreiniging wordt nog altijd toegepast in Zoetermeer.

Onderstaande foto’s geven een beeld van het effect die de BioPOP’s hebben.

Inmiddels is het behandelingsgebied uit­gebreid en bespaart de gemeente Zoeter­ meer tussen de €20.000 tot €30.000,- op jaarbasis op hun rioolreinigingsbudget. Hierin is de verdwenen overlast in verband met de traditionele reiniging voor de inwoners van Zoetermeer en de schade aan infrastructuur en riool niet inbegrepen.